Gedragsregels

Gedragsregels

Binnen ROOD-WIT ZAANSTAD staat respect voor elkaar (eigen leden en gasten) hoog in het vaandel. Respect in woord en gedrag, binnen en buiten de lijnen als sporter en begeleider, maar ook als toeschouwer! ROOD-WIT ZAANSTAD heeft een (goede) naam hoog te houden, om deze naam eer aan te doen en een herkenbaar beeld te scheppen zijn deze regels (code) opgesteld door het bestuur. Het geschetste gedrag is een wenselijk gedrag!

Deze pagina geeft de belangrijkste gedragsregels weer. Regels waar een ieder elkaar op aanspreken kan! Dit met respect!

Respect voor jezelf

Respect opbrengen voor regels en beslissingen en voor anderen begint altijd bij respect voor jezelf. Als persoon en als lid van onze vereniging ROOD-WIT ZAANSTAD. Als lid tel je mee en iedereen heeft bij s.v. ROOD-WIT ZAANSTAD het recht om zich welkom (thuis) te voelen en met respect behandeld te worden!

Respect voor de ander

Onbehoorlijk en respectloos taalgebruik wordt NIET getolereerd binnen onze vereniging. Verbaal en fysiek geweld, grove beledigingen aan het persoonlijke adres van leden, gasten, tegenstanders, wedstrijdleiding en overigen wordt absoluut niet getolereerd! (Seksuele) intimidatie en / of discriminatie tegen wie dan ook wordt nooit en te nimmer geaccepteerd! Leden van s.v. ROOD-WIT ZAANSTAD gedragen zich op het terrein van s.v. ROOD-WIT ZAANSTAD als gastheer ten opzichte van anderen.

Respect onderling

Onderlinge communicatie gebeurt op basis van openheid, gelijkheid en eerlijkheid. Leden van s.v. ROOD-WIT ZAANSTAD communiceren met elkaar in plaats van over elkaar te praten.

Respect voor (andermans) bezittingen

Leden van s.v. ROOD-WIT ZAANSTAD zijn aansprakelijk voor schade door hen aangericht. Daarnaast zien onze leden er op toe dat anderen niet in kleedkamers en / of op het veld komen, als deze daar niet horen te zijn. Leden zien ook toe op behoorlijk gedrag in de kleedkamers, zowel bij thuis- als uitwedstrijden. 

Respect voor gezondheid

s.v. ROOD-WIT ZAANSTAD leden respecteren het rookverbod in kleedkamers en andere ruimten waar dit niet is toegestaan. Het gebruik en/of verspreiden van soft en hard drugs is ten strengste verboden. Alcoholgebruik onder 16 jaar is niet toegestaan. Verder wordt alcoholgebruik boven 16 jaar niet aangemoedigd.

Respect voor de vereniging

Leden van de vereniging s.v. ROOD-WIT ZAANSTAD zullen zich altijd aan de binnen de vereniging geldende regels en afspraken houden. Iedereen binnen de club leeft deze regels na en dient, indien van toepassing, een ander hierop aan te spreken. Wangedrag is o.a. vernielingen, geweldpleging, diefstal of andersoortige gedragingen die in strijd zijn met de algemeen geldende regels en wetten.

Respect voor opgelegde sancties

Ieder lid van s.v. ROOD-WIT ZAANSTAD dient zich te houden aan de door de vereniging en of door de KNVB opgelegde strafmaat of sanctie naar aanleiding van een gepleegde overtreding. De vereniging verhaalt de door de KNVB opgelegde boetes en / of in rekening gebrachte administratiekosten op het desbetreffende lid.

Eventuele sancties worden bepaald en opgelegd door het bestuur van s.v. ROOD-WIT ZAANSTAD.

Toelichting bij gedragsregels

Rond wedstrijden

Tijdens wedstrijden heeft de scheidsrechter de leiding en is verantwoordelijk voor het gedrag, zowel in sportief als sociaal opzicht, in het veld. Spelers volgen de aanwijzingen van de scheidsrechter op en accepteren de beslissingen.

Bij het begin van wedstrijden stelt de teamleiding zich aan de scheidsrechter en de teamleiding van de tegenstander netjes voor.

Spelers hebben respect voor elkaar, de begeleiding, tegenstanders en wedstrijdleiding. En gedragen zich sportief en beheersen zich in het om het wedstrijdveld.

Flair Play betekent beslissingen van wedstrijdleiding accepteren, niet vloeken of discriminerend gedrag of opmerkingen maken.

Na afloop van wedstrijden wordt de tegenstander en wedstrijdleiding altijd DE HAND geschud en wenst hen verder succes in de competitie.

Toeschouwers moedigen positief aan en bemoeien zich niet met de wedstrijdleiding.

Het veld is voor spelers en scheidsrechter, toeschouwers blijven altijd achter de veldafzettingen (hekken).

Begeleiding van teams hebben voorbeeldfuncties naar spelers, toeschouwers en gasten. Tijdens wedstrijden is het gedrag langs de lijn medebepalend voor het verloop van een wedstrijd.

Begeleiding begeeft zich niet binnen de lijnen tijdens de wedstrijden, geeft enkel positief commentaar en accepteert beslissingen van de wedstrijdleiding.

Het wedstrijdveld is voor de spelende teams. Voor teams die na een betreffende wedstrijd op het veld moeten spelen geldt, dat men elders moet warmlopen. Langs de lijn verstoord dit het wedstrijdbeeld.

Buiten wedstrijden

Wangedrag en / of vandalisme wordt absoluut niet getolereerd en geaccepteerd!

Ouders of verzorgers zijn ook verantwoordelijk voor de begeleiding van hun kinderen in uitwedstrijden. Overleg met teamleiding vooraf hoe het vervoer georganiseerd is.

Na afloop wordt er verzameld in de kleedkamer voor nabespreking, douchen etc.

Accommodatie

Niet iedere ruimte is voor iedereen toegankelijk. Het ophouden in ruimten waar men niets te zoeken heeft voor, tijdens of na wedstrijden is niet toegestaan.

In elke ruimte van de vereniging blijft men van andermans bezittingen af. Diefstal wordt niet getolereerd. Bij constatering van het wegnemen van andermans spullen wordt aangifte gedaan bij de Politie en daarna direct de toegang tot het complex en s.v. ROOD-WIT ZAANSTAD ontzegd.

De kleedkamer is een ruimte waar je de gelegenheid hebt je voor en na wedstrijden / trainingen om te kleden en te douchen. Het is geen café, disco en zeker geen ruimte om te vernielen. Bij constateren van vernielingen wordt de schade of het herstel hiervan verhaalt op de persoon of personen.

Gebruik van alcoholische drank in kleedkamers, gang of ergens anders op het sportcomplex het niet toegestaan.

Alcohol kan alleen genuttigd worden in de kantine mits je 16 jaar en ouder bent na 13.00 uur.

Teamleiding is verantwoordelijk voor het gebruik van en het gedrag in de kleedkamer van het team.

Kleedkamers of andere ruimten die gebruikt zijn, laat men netjes schoon achter.

Roken of het gebruik van drugs in kleedkamers of gang is ten strengste verboden, teamleiding is hier verantwoordelijk voor.

ROOKBELEID

Roken is een negatief voorbeeld op een sportveld. Roken voor de wedstrijd in de buurt van wedstrijdsecretariaat, kleedkamers en velden is niet toegestaan. En zeker NIET bij jeugdteams!

Spelers

Roken voor en tijdens wedstrijden is niet toegestaan. Roken in de kleedkamers is absoluut niet toegestaan.

Toeschouwers

Roken rond wedstrijden wordt ontmoedigd. Bij wedstrijden van jeugdteams wordt het zeker niet geaccepteerd. In overige gevallen alleen daar waar het is toegestaan.

DRANKBELEID

Op dagen dat er activiteiten plaats vinden in en rond de kantine van s.v. ROOD-WIT ZAANSTAD wordt er voor 13.00 uur geen alcoholische drank verkocht en noch getolereerd dat meegenomen alcoholische drank wordt genuttigd.

Aan bezoekers onder 16 jaar wordt geen alcoholische drank geschonken en geldt een streng alcohol ontmoedigingsbeleid door het bestuur.

Overmatig alcoholisch drankgebruik wordt na afloop van wedstrijden en trainingen niet getolereerd.

Alcoholisch drankgebruik in kleedkamers, gang of elders op het complex (behoudens kantine) is niet toegestaan.

DRUGSBELEID

s.v. ROOD-WIT ZAANSTAD hanteert een Zero Tolerance Beleid aangaande drugs!