Home

Welkom

Welkom bij de website van Rood-Wit Zaanstad. Je vindt hier informatie over veel zaken die in onze vereniging plaatsvinden.

Zowel voor senioren, jeugd en veteranen kan er bij Rood-Wit Zaanstad prestatief of recreatief worden gesport. Er wordt tussen deze groepen geen onderscheid gemaakt, voor iedereen is plaats in onze sportfamilie. Naast veldvoetbal kan iedereen bij ons ook volleyballen.

Samen met alle andere verenigingen en gemeente Zaanstad vullen wij ook een maatschappelijke rol bij onze samenleving binnen Zaanstad.


Voor alle opmerkingen en/of aanvullingen betreft onze website, kun je gerust contact opnemen met ons.


Contact

 • Contactpersoon jeugd:
  • Olivia Wijdenbos 0654604643
 • Contactpersoon senior:
  • Sefa Yildirim(06-55994053)
  • Selcuk Akpinar( 06-21803795)
 • Wedstrijd secretariaat:
  • Suat Yigitsoy
 • Voorzitter: Metin Aksoy (06-55177443

Adres:

Poelenburg 464, 1504NW  Zaandam

Tel: 075-6164992
E-mail (algemeen)
E-mail (Ledenadministratie)

Oğuzhan Özyakup

Het was ons een enorme eer en genoegen met de komst van Oğuzhan Özyakup en de burgermeester dhr Vreeman met zijn vrouw.

Burgemeester Hamming op bezoek bij Rood-Wit Zaanstad om kennis te maken en te horen van de ontwikkelingen rond de sportvereniging en de inzet voor de wijk.

https://www.gaslicht.com/energievergelijken

Nieuws

Privacyverklaring

Sport -en Jongerenvereniging Rood-Wit Zaanstad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

M.Aksoy is de Functionaris Gegevensbescherming van Sport -en Jongerenvereniging Rood-Wit Zaanstad Hij is te bereiken via roodwitzaanstad@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sport -en Jongerenvereniging Rood-Wit Zaanstad verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via roodwitzaanstad@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sport -en Jongerenvereniging Rood-Wit Zaanstad verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Sport -en Jongerenvereniging Rood-Wit Zaanstad analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sport -en Jongerenvereniging Rood-Wit Zaanstad neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sport -en Jongerenvereniging Rood-Wit Zaanstad) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sport -en Jongerenvereniging Rood-Wit Zaanstad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden

verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bewaartermijn tot einde lidmaatschap of na afhandeling van desbetreffende verzoek via website contact

Delen van persoonsgegevens met derden

Sport -en Jongerenvereniging Rood-Wit Zaanstad verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sport -en Jongerenvereniging Rood-Wit Zaanstad gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sport -en Jongerenvereniging Rood-Wit Zaanstad en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar roodwitzaanstad@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sport -en Jongerenvereniging Rood-Wit Zaanstad wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sport -en Jongerenvereniging Rood-Wit Zaanstad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze contactformulier of via roodwitzaanstad@gmail.com

Onze Sponsors

Onze Hoofdsponsor

Middellandse Zee 51

1503 BZ Zaandam

T 075-6312371

E info@hakanfinance.nl

W www.hakanfinance.nl